Regulamin składania zamówień w drukarni ELGRAF

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i realizacji procesów produkcyjnych na druki i produkty poligraficzne w Zakładzie Poligraficznym „Elgraf” w Elblągu, mieszczącym się przy ul. Komeńskiego 19A,  zwanym dalej Drukarnią.

Zamówienia

1.   Korzystanie z usług Drukarni oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.   Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu pocztą elektroniczną na poniższe adresy emailowe: biuro@drukarniaelgraf.pl, graficy@drukarniaelgraf.pl, elgraf@elblag.home.pl, jednak zamówienia złożone w dni wolne od pracy, będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6-15.

3.   Kalkulacje wykonywane są indywidualnie po przesłaniu przez Klienta wszystkich parametrów do druku zawartych w formularzu kalkulacyjnym na stronie internetowej (podstrona "wycena"), a ceny ustalone po wysłaniu oferty do Klienta są wiążące.

4.   Do każdego zamówienia wystawiane są faktury VAT.

Zobowiązania Klienta

1.   W przypadku jeśli Drukarnia przygotowuje projekt graficzny na życzenie Klienta, Klient zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia projektu pod kątem merytorycznym, stylistycznymi i ortograficznym. Druk odbywa się dopiero po pisemnej akceptacji Klienta. W związku z tym Drukarnia nie odpowiada za błędy w druku.

2.   Klient gwarantuje, że materiały przekazane Drukarni w postaci elektronicznej są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania i urządzeń komputerowych.

3.   Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz materiałów przekazanych Drukarni, niezbędnych do wykonania projektów na jego zlecenie (w szczególności za wszelkie naruszenia autorskich praw majątkowych i innych praw osób trzecich).

Zobowiązania Drukarni

1.   Terminy realizacji zamówień ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju pracy i nakładu zlecenia. Termin realizacji liczy się od daty akceptacji plików lub projektów przez Studio Graficzne, po złożeniu zamówienia.

2.   Termin realizacji może ulec wydłużeniu ze względu na powstanie przeszkód natury technicznej lub innych przyczyn, niezależnych od Drukarni. W takich przypadkach Drukarnia niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji.

Zasady technologiczne

1.   Druk wykonywany jest wyłącznie na maszynach arkuszowych w technologii offsetowej i cyfrowej.

2.   Po otrzymaniu zamkniętego pliku graficznego i po sprawdzeniu jego poprawności, prace drukowane są w formie dostarczonej przez Klienta bez ingerencji Drukarni. Drukarnia zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności dostarczonych plików. Sprawdzenie nie obejmuje: sprawdzenia merytorycznego tekstów, obiektów OLE oraz jakości i trybu map bitowych. Drukarnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych poprawek niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia, jednakże w takim przypadku pinformuje Klienta o konieczności naniesienia poprawek (dołożenie lub powiększenie spadów, poszerzenie marginesów, itp.). Efekty specjalne, takie jak: cienie, przejścia tonalne, itp. powinny być zamienione na mapy bitowe. W przypadku osadzenia w projekcie obiektów RGB kolorystyka wydruku może odbiegać od podglądu ekranowego. Czarne teksty powinny być zdefiniowane jako 100% K. W przypadku obiektów RGB, klient zostanie poinformowany o ich wystąpieniu i o ewentualnych konsekwencjach w druku (zmiana nasycenia, przekłamania kolorystyczne szczególnie widoczne w kolorze czarnym rozbarwionym na CMYK). Na życzenie Klienta zostaną one zamienione na docelowy kolor wydruku CMYK lub czarny.  

3.   Klient oświadcza, że jest świadomy ograniczeń w druku offsetowym i cyfrowym i w związku z tym akceptuje różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić porównując obraz na monitorze komputera lub druk tej samej pracy w różnych drukarniach, na różnych maszynach poligraficznych.

4.   Klient wyraża zgodę na rastrowanie projektu.

5.   Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a gotowym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez Klienta proof cyfrowy. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien poinformować Drukarnię o dostarczeniu proof’a.

6.   Drukarnia nie gwarantuje identycznego nasycenia kolorów przy wznowieniach prac, drukowanych z tego samego wzoru.

7.   Maksymalne sumaryczne nasycenie wszystkich kolorów składowych wynosi 300%. W przypadku, gdy nasycenie kolorów w projekcie będzie większe, reklamacje związane z wadami powstałymi na jego skutek rozpatrywane będą negatywnie.

8.   Drukarnia zastrzega, iż nakłady zrealizowane podczas produkcji mogą się różnić o ok. +/-10% od ilości zamawianych.

Reklamacje

1.   Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 7 dni od momentu odebrania towaru osobiście lub otrzymania przesyłki kurierskiej, jeżeli takie były ustalenia dotyczące przekazania zamówienia. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać cały nakład na własny koszt na adres siedziby Drukarni, chyba że Strony uzgodniły inaczej. W przypadku nie dotrzymania tego warunku reklamacje nie będą pozytywnie rozpatrzone.

2.   Różnice kolorystyczne wynikające z ograniczeń jaki narzuca druk offsetowy i cyfrowy nie podlegają reklamacji. Reklamacji nie podlegają też zjawiska prążkowania apli, zalewania znaków poniżej 7 pkt. i nieznaczne ubytki lub naddatki w druku wynikające z przemieszczania się pyłu papierowego.

3.   Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed procesem druku proof’a cyfrowego.

4.   Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji Drukarnia pisemnie poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

5.   W przypadku uzasadnionej reklamacji odpowiedź finansowa Drukarni za powstałe błędy nie przekracza wartości błędnie wykonanego zlecenia. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta w całości zostanie pokryty przez Drukarnię.

6.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru przesyłki. Odbiorca przesyłki zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela (kuriera) firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Drukarnię. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Poufność

1.   Drukarnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów pracowników Drukarni, niezbędnych przy realizacji zleceń.

2.   Własność intelektualna Klienta zawarta w plikach przesłanych do Drukarni jest chroniona przed dostępem osób trzecich przez czas nieokreślony. Pliki zostaną trwale usunięte na wyraźną prośbę Klienta.

3.   Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta.

Rodo

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Stefan Szmit prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Poligraficzny Elgraf Stefan Szmit z siedzibą w Elblągu (82-300), ul Komeńskiego 19 A, NIP: 578-012-77-00, email: biuro@drukarniaelgraf.pl, tel 55 239 60 00.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie art. 6 Rodo.

3. Klient posiada prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

- przenoszenia danych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Dane osobowe Klientow będą przechowywane przez okres świadczenia usług.

Postanowienia końcowe

1.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 25.05.2018 i obowiązuje do momentu publikacji nowego Regulaminu.

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.   Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejscowy dla siedziby Drukarni.

 

Projekt i realizacja © 2015 Agencja Reklamowa idealmedia.pl. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.